I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тази страница от сайта oblacheta.com съдържа Общи условия, съгласно които oblacheta.com предоставя услуги на Клиентите си посредством Интернет сайта http://oblacheta.com. Тези условия обвързват всички Клиенти на сайта. С натискането на бутон “Купи“ Клиентът изрично се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Клиента за приемане и одобряване на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра, съхранение на IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират в този сайт не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Oblacheta.com.
4. След кликане на бутона „Купи“, Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. OBLACHETA.COM си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица OBLACHETA.COM уведомява Клиента за нейното изчерпванетю чрез предоставените от клиентите/посетителите координати за връзка или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Oblacheta.com, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Този договор е съставен на български език, а плащанията ще се извършват в български левове с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Клиентът носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, OBLACHETA.COM се освобождава от всички рискове, които се прехвърлят върху Клиента. OBLACHETA.COM не носи отговорност за закъснение в случай, че то се дължи на куриер или друг доставчик. Въпреки това, търговецът ще окаже необходимото съдействие за изясняване на всички обстоятелства.
8. Веднага след извършване на доставката, стоките следва внимателно да бъдат прегледани от Клиента или упълномощеното от него лице. Всички евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на OBLACHETA.COM и да се състави протокол в присъствие на куриера. В случай, че бъде установено наличие на щети или повреди, които са в резултат на транспортирането на стоката, OBLACHETA.COM не носи отговорност за гаранционното обслужване и замяната на тази стока. В случаите когато от OBLACHETA.COM са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неправилен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, OBLACHETA.COM не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
В случай на отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, OBLACHETA.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

OBLACHETA.COM предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена от oblacheta.com стока, ако такъв документ е осигурен или наличен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизирани сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от Клиента стока. В случай, че стоката няма фабрична гаранция, OBLACHETA.COM може по желание да окаже съдействие по връщане или замяна на стоката, в рамките на 6 месеца от датата на закупуване на стоката.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса на Клиента, освен изрично обявените промоции в сайта или описания на продуктите. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

10. Клиентът може да разглежда и да поръчва обявените стоки на сайта oblacheta.com.

11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето Клиентско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Клиентското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да информира OBLACHETA.COM за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото Клиентско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата oblacheta.com.

14. Всеки Клиент, независимо дали е клиент на OBLACHETA.COM се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от oblacheta.com услуги;
• да уведомява незабавно OBLACHETA.COM за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните от сайта услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия или да подканва трети лица да извършват такива;
• да обезщети OBLACHETA.COM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА OBLACHETA.COM

15. OBLACHETA.COM няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги и стоки.
16. OBLACHETA.COM има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на който се хоства сайта.
17. OBLACHETA.COM има право по всяко време, без да уведомява Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на OBLACHETA.COM да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. OBLACHETA.COM не носи отговорност спрямо Клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез oblacheta.com.
17а. OBLACHETA.COM след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока и да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. OBLACHETA.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загубата на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани доброволно от специалистите и служителите на OBLACHETA.COM във връзка с ползването на услугите от Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за OBLACHETA.COM . OBLACHETA.COM не носи отговорност при невярност и грешки на посочената от производителя информация за стоката.

19 OBLACHETA.COM има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани или само посещават сайта.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от OBLACHETA.COM, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено чрез формата за контакт в сайта OBLACHETA.COM. Тази информация се събира и използва за да подобрява предлаганите услуги или да организира промоции в рамките на Интернет сайта OBLACHETA.COM. Всички цели, за които OBLACHETA.COM ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави, както и съгласно Закона за защита на потребителите на Република България..

21. OBLACHETA.COM не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които OBLACHETA.COM не е предвидил или не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, неблагоприятни метеорологични условия и в предоставянето на услугите извън контрола на OBLACHETA.COM

22. OBLACHETA.COM има право да инсталира на компютрите на Клиентите кукита (cookies). Кукитата са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. OBLACHETA.COM гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. OBLACHETA.COM защитава и уважава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка или контактната форма, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, OBLACHETA.COM може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. OBLACHETA.COM се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. OBLACHETA.COM е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от OBLACHETA.COM. Сайтът има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание на промени в законодателството. OBLACHETA.COM се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиента заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то OBLACHETA.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента и да анулира поръчката/поръчките.

IX. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

25. Всеки клиент може да упражни правото си за отказ от направената поръчка в рамките на 15 дни без да посочва причина. За отказ Клиентът трябва да уведоми OBLACHETA.COM за намерението си да откаже по имейл, телефон или чрез формата за обратна връзка в раздел „Контакти“. OBLACHETA.COM се задължава да възстанови пълната заплатена сума на поръчката, включително и транспортните разходи при направената поръчка в рамките на 15 дни от заявения отказ, а Клиентът трябва да поемете само преките разходи по връщане на стоките. Всички върнати стоки трябва да са без следи от употреба, в оригинална опаковка и да са придружени от всички съпътстващи аксесоари. Когато поръчката включва подаръци към нея, те също трябва да бъдат върнати.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

26. Под “Клиент/посетител ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата oblacheta.com на своя компютър.

27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента.

28. Интернет сайтът oblacheta.com е собственост на OBLACHETA.COM и фирма ELTI – SLAVKA GAYDARDZHIEVA ET.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на OBLACHETA.COM, съобразно българското законодателство.

XI. АВТОРСКО ПРАВО И СЪДЪРЖАНИЕ В САЙТА

30. Всички графични изображения, в това число снимки на продукти и стоки, лога, графични елементи по дизайна на сайта, текстове на продуктите, описания на страниците, публикациите в раздел Новини/Блог/Интересно са собственост на OBLACHETA.COM и не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма без изричното съгласие на OBLACHETA.COM